Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Shoot Communications

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden gelden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de volgende definities:

1.1. Shoot communications: de gebruiker van deze algemene voorwaarden die de opdracht heeft aanvaard of aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. Shoot communications VOF is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1091 EC) Amsterdam aan de Weesperzijde 24, KVK nummer: 33298172

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Shoot communications opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging/levering van zaken en/of tot het verrichten van werkzaamheden;

1.3. opdracht: het verzoek van de Opdrachtgever aan Shoot communications om tegen betaling werkzaamheden te verrichten en/of zaken te vervaardigen/ te leveren.

1.4. werkzaamheden: al hetgeen de Shoot communications ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

1.5. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Shoot communications en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.6. offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde omschrijving van de uit te voeren Opdracht en de hiervoor verschuldigde vergoeding(en) of begroting van de daaraan verbonden kosten.

1.7. partijen: Shoot communications en Opdrachtgever tezamen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘de voorwaarden’, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Shoot communications en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Shoot communications gesloten overeenkomsten, alsmede alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, waaronder vervolgopdrachten.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken of niet voorkomen in de voorwaarden zijn alleen bindend voor Shoot communications, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Shoot communications. In geval van aanvaarding gelden deze afwijkende bepalingen of voorwaarden slechts voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

2.3. De voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden, die al dan niet in dienstverband of in opdracht basis, bij de uitvoering van een Opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.

2.4. Een e-mailbericht zal in het kader van de voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk gesteld worden met de schriftelijke verklaring.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Shoot communications en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle offertes van Shoot communications zijn gebaseerd op de informatie die door de Prospect of Opdrachtgever is gegeven. Deze staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

3.2. Alle aanbiedingen en offertes van Shoot communications zijn vrijblijvend en zijn dertig (30) kalenderdagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Shoot communications is alleen gebonden als de aanvaarding van ervan, door de Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig (30) kalenderdagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.3. Indien een door Shoot communications uitgebrachte offerte, aanbieding of pitch niet wordt gevolgd door een overeenkomst, is de partij aan wie het aanbod is gedaan, verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht (8) dagen nadat het aanbod is verworpen aan Shoot communications te retourneren, bij gebreke waarvan Shoot communications zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 4 Totstandkoming en wijzigingen overeenkomst

4.1. Overeenkomsten van opdracht gelden als gesloten op de dag van ondertekening of mondeling overeengekomen van de overeenkomst/offerte door partijen of aanvaarding van de offerte van Shoot communications door Opdrachtgever.

4.2. Indien de overeenkomst/offerte niet is ondertekend door partijen en een Opdracht niet schriftelijk door Shoot communications is bevestigd, kan de Opdrachtgever geen rechten aan de Opdracht of enige toezegging door Shoot communications ontlenen en zal behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever de door Shoot communications gegeven uitleg van de inhoud en strekking hiervan doorslaggevend zijn.

4.3. Kennelijke fouten of verschrijvingen op de website, in folders of publicaties, offertes van Shoot communications binden niet.

4.4. Derden kunnen aan de inhoud van de Offerte(s), Opdracht(en) en verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4.5. De Opdracht mag na aanvaarding slechts met uitdrukkelijk schriftelijke instemming van Shoot communications worden gewijzigd. Shoot communications brengt ten gevolge van de tussentijdse wijziging de noodzakelijke aanpassingen aan in Opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Shoot communications dit als een aanvullende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening.

4.6. Shoot communications is in afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de Offerte en/of Overeenkomst. Zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Shoot communications aangeboden Offerte en/of Overeenkomst.

 

Artikel 5 Annulering

5.1. De Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Shoot communications met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits 10 % van de offerteprijs (incl. btw) aan Shoot communications wordt vergoed. Dit laat onverlet het recht op volledige schadevergoeding, daaronder begrepen de geleden verliezen en gederfde winst, de kosten die ter voorbereiding reeds zijn gemaakt, waaronder, maar niet uitsluitend, die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

5.2. Annulering van overeenkomsten voor onbepaalde tijd (als bedoeld in artikel 12.5 is niet mogelijk)

 

Artikel 6 Tarieven

6.1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de Opdrachtgever aan Shoot communications een bedrag verschuldigd. De door Shoot communications opgegeven prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen (maar niet uitsluitend) reis- en verblijfkosten buitenland, transport-, verzend- en administratiekosten en kosten derden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

6.2. De prijzen die Shoot communications heeft opgegeven gelden uitsluitend voor de werkzaamheden en/of levering conform de Opdracht overeengekomen specificaties. Indien sprake is van een samengestelde opdracht, bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de overeenkomst vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

6.3. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

6.4. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhogingen ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen -jaarlijkse inflatiecorrectie daaronder begrepen- of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Shoot communications gerechtigd tussentijds de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen al dan niet ten aanzien van de door Shoot communications nog te verrichten werk of te leveren zaken.

6.5. Indien Shoot communications door omstandigheden meer werk moet verrichten dan overeengekomen of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, dan brengt Shoot communications de daaruit voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening.

 

Artikel 7 Uitvoering, levering en termijnen

7.1. Shoot communications zal de Opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen verrichten, zonder daarmee een resultaatsverbintenis op zich te hebben genomen.

7.2. Shoot communications bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd en op welke wijze de (aan)levering van zaken geschiedt.

7.3. De Opdrachtgever en/of in zijn/haar opdracht ingeschakelde derde, draagt zowel uit eigen beweging als op verzoek van Shoot communications, zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Shoot communications aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever/ingeschakelde derde redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, volledig, rechtmatig, behoorlijk en in de door Shoot communications gewenste vorm beschikbaar zijn of aangeleverd worden. Het risico van elektronische aanlevering van voorstellen voor productie, advertenties of anderszins via elektronische media als alternatief voor fysieke aanlevering, is voor de Opdrachtgever. De logfilegegevens van Shoot communications beslissend bij een geschil hierover.

7.4. Shoot communications mag namens Opdrachtgever derden inschakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten geven alsmede de hieraan verbonden kosten aan de Opdrachtgever doorberekenen, indien dit naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien dit voortvloeit uit de aard van de opdracht. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, zijn deze te allen tijde slechts een indicatie maar nooit een fatale termijn.
7.6. De termijn van uitvoering begint te lopen vanaf de dag van de opdrachtbevestiging, doch niet eerder dan de dag dat Shoot communications alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde medewerking, gegevens, inlichtingen en andere zaken van de Opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Shoot communications is ontvangen.
7.7. De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever en evt. ingeschakelde derden. Wijzigingen in de opdracht houden in dat de oorspronkelijk overeengekomen tijden van voltooiing komen te vervallen.

7.8. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering / levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Shoot communications ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of anderszins buiten de schuld van Shoot communications ontstane vertraging door wijziging van werkomstandigheden als bedoeld in 7.7.

7.9. Shoot communications is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en kan Shoot communications opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

 

Artikel 8 Onderzoek en klachten

8.1. De Opdrachtgever is gehouden onmiddellijk na uitvoering van de (deel)werkzaamheden of ontvangst van het geleverde door Shoot communications, zorgvuldig te (doen) onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde of uitgevoerde werk overeenstemt met hetgeen partijen zijn overeengekomen en deze te controleren op fouten en gebreken.

8.2. Eventuele klachten over de uitvoering van de werkzaamheden en/of de geleverde zaak dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering en/of uitvoering, plaats te vinden per e-mail aan Shoot communications, bij gebreke waarvan elke eventuele aansprakelijkheid van Shoot communications ter zake vervalt en hij geacht wordt aan al zijn verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan. Shoot communications stuurt een ontvangstbevestiging van de klacht.

8.3. Goedkeuring van de proeven (middels retourzending hard copy uitdraaien of digitale bestanden) door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat Shoot communications de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Het drukken en afwerken van drukwerk -na de goedkeuring van de proeven- geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Shoot communications is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

8.4. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor het in behandeling nemen van de klacht en eventuele aansprakelijkheid. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

8.5. Shoot communications dient bij klachten in de gelegenheid te worden gesteld deze te controleren. Indien de Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft binnen 8 dagen na ontvangstbevestiging van de klacht, wordt de klacht geacht te zijn vervallen. Bij de beoordeling zijn de gegevens uit de administratie van Shoot communications beslissend.

8.6. Indien een klacht door Shoot communications geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden zal hij, naar zijn keuze en onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde, gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Shoot communications steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de Opdrachtgever is gekomen.

8.7. Een klacht geeft de Opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens Shoot communications op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

 

Artikel 9 Betaling

9.1. Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of verrekening op een door Shoot communications aan te wijzen bankrekening, kantoor of plaats.

9.2. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Shoot communications steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindfactuur.

9.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft binnen de termijn zoals genoemd onder 9.1 of een afwijkende overeengekomen termijn, volledig te betalen, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 1 procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van 150,-.

9.4. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Shoot communications naast de mogelijkheden als vermeld onder artikel 13 gerechtigd de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan zijn/haar verschuldigde bedragen betaald heeft.

9.5. Door Shoot communications in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten niet worden toegewezen, en eventuele nakosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Shoot communications door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

9.6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.7. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat door Shoot communications aan zijn gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht van Opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.
9.8. Onder Opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot Opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met Opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1. Shoot communications is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

10.2. Voor zover Shoot communications aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is zijn aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade ten bedrage van maximaal 50% van de factuurwaarde van de opdracht, exclusief btw, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Shoot communications een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 3 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.

10.4. Opdrachtgever is gehouden Shoot communications te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade in of buiten rechten, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, waarvoor de aansprakelijkheid van Shoot communications in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder mede begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1. Shoot communications is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Shoot communications geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is, hem bemoeilijkt, vertraagd in, zijn verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen. Daaronder mede begrepen een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, oorlog(sgevaar), oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Shoot communications zoals het tijdelijk of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en /of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de zaken of uitvoering van opdrachten, alsmede iedere andere situatie waarop Shoot communications geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

11.2. Shoot communications is tijdens de overmacht-situatie gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste de tijd van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Shoot communications tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

12.1. Indien (i) faillissement, surséance dan wel een schuldsaneringsregeling met betrekking tot Opdrachtgever wordt aangevraagd, (ii) Opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen, (iii) Opdrachtgever één of meer verbintenissen jegens Shoot communications  niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt danwel (iv) na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden Shoot communications een goede grond geeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zijn alle vorderingen van Shoot communications op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

12.2. Shoot communications is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, dan zekerheid te verlangen voor (tijdige) nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever alvorens de Overeenkomst verder uit te voeren.

12.3. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Shoot communications gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

12.4. Opdrachtgever is gehouden Shoot communications onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet, dan wel indien Opdrachtgever door overmacht zijn verplichtingen jegens Shoot communications niet kan nakomen.

12.5. Wanneer de werkzaamheden van Shoot communications bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor gesloten Overeenkomst, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle door Shoot communications in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Shoot communications totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Shoot communications gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, waaronder begrepen eventuele kosten, boeten, etc.
13.2. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Shoot communications te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Shoot communications op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Shoot communications zulks wenst, door Opdrachtgever aan Shoot communications stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Shoot communications tegen Opdrachtgever.

13.3. Het door Shoot communications geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
13.4. Indien Opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst tekort schiet of Shoot communications goede grond heeft te vrezen dat deze tekort zal schieten, is Shoot communications zonder ingebrekestelling gerechtigd, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Shoot communications alle medewerking daartoe verlenen, waarbij toegang tot de plaats waarde zaken zich bevinden wordt verschaft. Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

Artikel 14 Intellectueel Eigendomsrecht en eigendom productiemiddelen

14.1. Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en auteursrecht, en daaraan gerelateerde rechten berusten bij Shoot communications. Voor zover aan het verkrijgen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten formaliteiten zijn verbonden, zoals depot of registratie, dan is uitsluitend Shoot communications daartoe bevoegd.

14.2. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Shoot communications, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat het gebruik van de geleverde zaak.

Bij het enkele gebruik, is het de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Shoot communications niet toegestaan om de geleverde zaken of enig gedeelte daarvan openbaar te maken, ter kennis van derden te brengen of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

14.3. Elke ruimer of andere gebruik van de een door Shoot communications geleverde zaak dan is overeengekomen -hieronder mede begrepen aanpassingen, verbeteringen, verminkingen, aanvullingen – kan alleen met schriftelijke toestemming van Shoot communications. De intellectuele eigendomsrechten hierop komen ook toe aan Shoot communications, zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de Opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Shoot communications aan haar over te dragen.

14.4. Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Shoot communications en/of bij niet overeengekomen ruimer of ander gebruik van de geleverde zaak, zoals vermeld in de artikelen 12.1 t/m 12.3, is de Opdrachtgever per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van drie maal de overeengekomen prijs met een minimum van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro), verschuldigd, zulks onverminderd het recht van Shoot communications om de volledig door hem geleden schade op Opdrachtgever te verhalen. Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van kracht.

 

Artikel 15 Wet bescherming persoonsgegevens

15.1. Persoonsgegevens, waaronder maar niet uitsluitend data en klantgegevens, die als onderdeel van de Opdracht worden verzameld, verkregen van de Opdrachtgever of anderszins worden verwerkt, worden door Shoot communications uitsluitend gebruikt voor verwerkingen die voortvloeien uit de opdracht met inachtneming van de bepalingen van de Wet bescherming Persoonsgegevens, Telecommunicatiewet en andere regelgeving.

15.2. Opdrachtgever blijft de verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die Shoot communications bewerkt en garandeert alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens te hebben nageleefd, waaronder dat het is toegestaan dat deze persoonsgegevens aan Shoot communications worden verschaft en bewerkt.

15.3. Opdrachtgever stemt ermee in dat Shoot communications eventueel sub-bewerkers inschakelt voor de bewerking van Persoonsgegevens. Shoot communications legt aan haar sub-bewerkers gelijke verplichtingen op die in dit artikel en wet zijn opgenomen.

15.4. Als het aanleggen van een database een gevolg is van de opdracht en Shoot communications als producent van de databank zou worden aangemerkt, dan heeft de Overeenkomst tot gevolg dat alle databankrechten volledig aan Opdrachtgever worden overgedragen ex artikel 2 lid 4 Databankenwet.

15.5. Gedurende de Overeenkomst staan de Persoonsgegevens op verzoek aan de Opdrachtgever ter beschikking op de termijn waarop dat technisch mogelijk is. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Shoot communications alle gegevens op verzoek van Opdrachtgever retourneren of vernietigen.

 

Artikel 16 Geheimhouding

16.1. Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben verkregen en hetgeen zij zijn overeengekomen, geheim te houden en niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

16.2. Geheimhouding geldt niet indien de openbaar makende partij aantoont dat i)bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting, of een ii) wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen- derden te verstrekken.

16.3. Onder geheimhouding valt niet het vermelden door Shoot communications van namen van Opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken te vermelden op zijn website, in brochures, mailings en overige reclame-uitingen ten behoeve van Shoot communications.

16.4. Overtreding van eerste artikellid maakt dat de Opdrachtgever aan Shoot communications per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) verschuldigd is, zulks onverminderd het recht van Shoot communications om de volledig door hen geleden schade op Opdrachtgever te verhalen. Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van kracht.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Op alle opdrachten en rechtsbetrekkingen van/met Shoot communications, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

17.2. Geschillen uit of naar aanleiding van door Shoot communications verstrekte offertes en/of gesloten overeenkomsten tussen zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.